Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas...

Nowości

Nowy termin złożenia sprawozdania za 2019
2020-05-18
Informujemy, że zgodnie z uchwaloną ustawą, termin złożenia sprawozdania...

Pilny komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-30
Pilny komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

(Archiwalny) komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-15
(Archiwalny) komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

Oferta

Oferta projektów z zakresu ochrony środowiska

Firma ENVIRO oferuje kompleksową obsługę w zakresie opracowań i działań w dziedzinie ochrony środowiska.

Wykonujemy:

 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na poszczególnych etapach realizacji:
  • przeprowadzenie przedsięwzięcia przez postępowanie administracyjne w zakresie procedury ocen oddziaływania na środowisko,
  • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji,
 • wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • prognozy wpływu zmian planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
 • przeglądy ekologiczne obiektów istniejących,
 • operaty ochrony powietrza,
 • operaty akustyczne,
 • operaty wodno-prawne,
 • plany i programy oraz wszelkie inne wnioski w zakresie gospodarki odpadami,
 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska:
  • przeprowadzenie pełnego monitoringu przedsiębiorstw w zakresie realizacji przepisów i spełnienia wymogów ochrony środowiska,
  • weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z prawem administracyjnym oraz prawem ochrony środowiska,
  • reprezentowanie interesów zleceniodawcy w zakresie ochrony środowiska,
  • w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
  • reprezentowanie zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi, takimi jak: Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy,
  • stałe nadzorowanie oraz wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska na terenie Państwa firmy, zakładu, przedsiębiorstwa (na zasadzie outsourcing’u),
  • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu,
  • doradztwo środowiskowe podczas realizacji inwestycji,
  • opracowanie procedur organizacyjnych wymaganych literą prawa z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami na terenie Państwa firmy,
 • gospodarka odpadami:
  • odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym sporządzanie Kart przekazania odpadu, Kart ewidencji odpadu, Zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów (…)),
  • prowadzenie w Państwa firmie pełnej dokumentacji odpadowej, wymaganej prawem,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 • ponadto wykonujemy:
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, przetwarzania i transportu odpadów,
  • opracowywanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,
 • ochrona powietrza atmosferycznego:
  • operaty ochrony atmosfery,
  • zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza,
  • pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
 • ochrona przed hałasem:
  • operaty ochrony powietrza,
  • rozwiązania zmierzające do minimalizacji emisji hałasu przemysłowego,
 • programy Usuwania Azbestu dla Gmin i Powiatów oraz opracowywanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu,
 • aktualizacja instrukcji i procedur środowiskowych,
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony środowiska,
 • w zakres każdej usługi wchodzi:
  • przeprowadzenie wstępnego rozpoznania całości zagadnienia,
  • identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska,
  • przedstawienie środków zaradczych,
  • stała konsultacja w celu ukierunkowania postępowania chroniącego środowisko,
  • wykonanie niezbędnych, zleconych opracowań,
  • przeprowadzenie postępowania do czasu uzyskania decyzji administracyjnej.

Wszystkie Opracowania wykonywane są zgodnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Firma ENVIRO-Projekt zobowiązuje się do bezpłatnej korekty wynikającej z ewentualnych niestandardowych wymagań oraz interpretacji prawnych lokalnych organów administracji państwowej oraz samorządowej.

Skontaktuj się z nami już dziś!
Copyright ©2014-2023 ENVIRO-Projekt