Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas...

Nowości

Nowy termin złożenia sprawozdania za 2019
2020-05-18
Informujemy, że zgodnie z uchwaloną ustawą, termin złożenia sprawozdania...

Pilny komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-30
Pilny komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

(Archiwalny) komunikat w sprawie odbiorów
2020-03-15
(Archiwalny) komunikat w sprawie realizacji odbioru odpadów medycznych

Oferta

Oferta projektów z zakresu ochrony środowiska

Firma ENVIRO oferuje kompleksową obsługę w zakresie opracowań i działań w dziedzinie ochrony środowiska.

Wykonujemy:

  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na poszczególnych etapach realizacji:
    • przeprowadzenie przedsięwzięcia przez postępowanie administracyjne w zakresie procedury ocen oddziaływania na środowisko,
    • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji,
  • wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • prognozy wpływu zmian planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
  • przeglądy ekologiczne obiektów istniejących,
  • operaty ochrony powietrza,
  • operaty akustyczne,
  • operaty wodno-prawne,
  • plany i programy oraz wszelkie inne wnioski w zakresie gospodarki odpadami,
  • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
  • kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska:
    • przeprowadzenie pełnego monitoringu przedsiębiorstw w zakresie realizacji przepisów i spełnienia wymogów ochrony środowiska,
    • weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z prawem administracyjnym oraz prawem ochrony środowiska,
    • reprezentowanie interesów zleceniodawcy w zakresie ochrony środowiska,
    • w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
    • reprezentowanie zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi, takimi jak: Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy,
    • stałe nadzorowanie oraz wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska na terenie Państwa firmy, zakładu, przedsiębiorstwa (na zasadzie outsourcing’u),
    • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu,
    • doradztwo środowiskowe podczas realizacji inwestycji,
    • opracowanie procedur organizacyjnych wymaganych literą prawa z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami na terenie Państwa firmy,
  • gospodarka odpadami:
    • odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym sporządzanie Kart przekazania odpadu, Kart ewidencji odpadu, Zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów (…)),
    • prowadzenie w Państwa firmie pełnej dokumentacji odpadowej, wymaganej prawem,
    • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
  • ponadto wykonujemy:
    • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
    • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, przetwarzania i transportu odpadów,
    • opracowywanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,
  • ochrona powietrza atmosferycznego:
    • operaty ochrony atmosfery,
    • zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza,
    • pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
  • ochrona przed hałasem:
    • operaty ochrony powietrza,
    • rozwiązania zmierzające do minimalizacji emisji hałasu przemysłowego,
  • programy Usuwania Azbestu dla Gmin i Powiatów oraz opracowywanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu,
  • aktualizacja instrukcji i procedur środowiskowych,
  • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych,
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony środowiska,
  • w zakres każdej usługi wchodzi:
    • przeprowadzenie wstępnego rozpoznania całości zagadnienia,
    • identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska,
    • przedstawienie środków zaradczych,
    • stała konsultacja w celu ukierunkowania postępowania chroniącego środowisko,
    • wykonanie niezbędnych, zleconych opracowań,
    • przeprowadzenie postępowania do czasu uzyskania decyzji administracyjnej.

Wszystkie Opracowania wykonywane są zgodnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Firma ENVIRO-Projekt zobowiązuje się do bezpłatnej korekty wynikającej z ewentualnych niestandardowych wymagań oraz interpretacji prawnych lokalnych organów administracji państwowej oraz samorządowej.

Skontaktuj się z nami już dziś!
Copyright ©2014-2021 ENVIRO-Projekt